Information

Det råder aktiviteter, om än begränsade, under pandemin, läs på vår hemsida, välkomna.

Vi är en förening för Dig som vill ha upplevelser och gemenskap.

Föreningen Aktiva Seniorer aktiverar såväl kropp som sinne. Som medlem kan Du delta i våra olika aktiviteter.
Vi besöker utställningar och museer. Vi gör utflykter och resor. Vi besöker intressanta platser och byggnader.
Vi rör på oss med bl. a. promenader.

Vårt kansli är sommarstängt till 10 augusti.
Telefonen: 010-15 76 500 är obemannad under sommarstängningen.
Postadress: Aktiva Seniorer i Stockholm, Box 19193, 104 32 Stockholm.

Epost-adress: aktiva.seniorer@medborgarskolan.se

Medlemsavgiften är 150 kronor per kalenderår och betalas till bank-giro 5648-7796 
Uppge namn, adress, födelseår, telefonnr och e-post-adress.

Ny medlem: anmälan under: Bokning
Anmälan till våra programaktiviteter
Sker under Bokning.

Praktiska upplysningar
Medlemsmöten och andra sammankomster i Medborgarskolans hus, om inget annat meddelats, Hagagatan 23, T-bana Odenplan.

Medlemsförsäkring
Deltagare i Aktiva Seniorers aktiviteter är genom medlemskap i föreningen försäkrade i Folksam vid olycksfall. Försäkringsvillkor finns hos vårt kansli.

Vid skada kontakta närmaste Folksamkontor och hänvisa till Aktiva Seniorers försäkring nr K 66184.
Du har också möjlighet att privat teckna en gruppolycksfallsförsäkring, Olycksfall 60+, som gäller heltid. Läs mer om denna på Folksams hemsida.

Verksamhetsberättelse 2020
Aktiva Seniorer i Stockholm
Styrelsens sammansättning
Ordförande Aime Must Ledamot Andres Toom Ersättare Ann-Britt Holmgren
Kassör Kerstin Böttner Ledamot Gunilla Blomqvist Ersättare Margret Själander
Ledamot Vivi Vimarlund
Revisor
Revisor har varit Lars Ericson och suppleant Diwert Fredler
Valberedning
Valberedning har varit Kerstin Avenberg, sammankallande och Naima Ankers
Medlemsantal
Föreningen har under året haft 487 registrerade medlemmar.
Föreningen har under året haft 171 betalande medlemmar, 146 kvinnor och 25 män.
Medlemsavgift
Medlemsavgiften har under året varit 150 kronor.
För alla våra aktiviteter har vi haft olycksfallsförsäkring i Folksam som ingått i medlemsavgiften.
Kansli
Kansliet har varit stängt en stor del av året pga.av pandemin men Kerstin Böttner och Eva Fridén
har lyssnat av telefon och skött administrationen under året. Gun Blomgren trädde åter i tjänst efter
en tids sjukdom.
Medborgarskolan sade upp administrationsavtalet ”Gustav” fr.o.m. årsskiftet 2020/2021 och vi
började utreda om att använda CogWork ́s molnbaserade verktyg som Förbundet rekommenderade.
Verksamheten
Årsmöte ägde rum 12 mars 2020. Samma dag införde Folkhälsomyndigheten kraftiga restriktionen
pga. att det smittsamma Corona viruset drabbade hela Sverige.
Styrelsen har ändå haft 10 protokollförda sammanträden, varav 8 var digitala möten via Skype.
På senhösten inledde vi ett samarbete med Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH) om ett
Hälsoprogram.
Programgruppen
Kerstin Böttner var sammankallande fram till oktober 2020, då hon valde att gå ur gruppen.
Ann-Britt Holmgren tog över efter Kerstin. Ny i gruppen blev Maria Svensson. I övrigt har gruppen
bestått av Kerstin Avenberg, Carina Henriksson, Lena Runasdotter och Per-Olof Holmberg.
Iréne Jonsson var vilande under 2020.
Programgruppen har under året producerat ett gediget vår- och höstprogram med sammanlagt 38
aktiviteter. Tyvärr blev många inställda pga. Corona epidemin som påverkade våra aktiviteter hela
året. Även våra 10 permanenta aktivitetsgrupper fick ställa in sina aktiviteter.
Med hänsyn till Folkhälsomyndighetens restriktioner har vi ändå kunnat genomföra många
aktiviteter utomhus. Promenader, cykelturer, bangolf och sommarpub i parken på behörigt avstånd.
På söndagar blev det populärt att träffas i Vitabergsparken och spela spel, bl.a. boule.
Tidningen Trivsel, som distribueras till alla i MICAS ́as SÄBO (särskilda boenden) publicerade ett
fint reportage om vårt Boulespel.

Hemsidan.
Vår hemsida har skötts föredömligt av Margret Själander med teknisk support av Tomas Nenzén.
Medlemsinformation
Vår och höstprogrammet skickades ut till alla medlemmar per post och de lades även ut på
hemsidan. Hemsidan har fått allt större betydelse, i synnerhet för information som snabbt behöver
komma ut till medlemmarna. Vi startade även en Facebook-sida där medlemmarna (190 st) själva
kunde lägga in aktiviteter och det blev uppskattat för träffar och promenader med kortare varsel.
Styrelsens kommentar
Vi vill tacka er, som med era insatser gjort att föreningen haft ett framgångsrikt och intressant år.
Vårt medlemsantal ökar sakta och nya aktiviteter väcker intresse för medlemmarna.
Vi vill också tacka Medborgarskolan för ett positivt samarbete.
Styrelsen

Verksamhetsplan 2021

Styrelsens förslag vid styrelsemötet den 25 februari 2021
Föreningens syfte är att verka för gemenskap, trygghet och trivsel bland medlemmarna, genom att regelbundet anordna stimulerande aktiviteter.

-Erbjuda medlemmarna ett intressant programutbud och skapa trivsel och gemenskap så att medlemmarna känner sig välkomna och inspireras att ta med sig vänner för att öka medlemsantalet i föreningen.

-Stimulera medlemmarna till att ta initiativ och utveckla sina intressen samt att utveckla nya möten och aktiviteter för social samvaro

-Utveckla den digitala kompetensen och implementera digitalt verktyg för administration, anmälningar och information med CogWork´s molnbaserade verktyg.

-Våra medlemmar ska inspireras att besöka hemsidan som ska vara aktuell och informativ. Facebook sidan ska locka till medlemmarnas egna aktiviteter.

-Erbjuda hälsosamma aktiviteter med Gymnastik och Idrottshögskolans Hälsoprogram.

-Samarbeta med Medborgarskolan för att kunna erbjuda bredare utbud av aktiviteter.

Styrelsen

Föreningens behandling av personuppgifter: Behandling av personuppgifter – GDPR

Uppdaterad i september 20