Aktiva Seniorer Stockholm

Stadgar och protokoll

Information  Förtroendevalda  Kansli  Stadgar  Bli.medlem


Protokoll från årsstämman 2018-03-08 =>

Om du önskar ta del av tidigare års protokoll ber vi dig kontakta styrelsen eller beställa dem från vårt kansli.

 

Föreningsstadgar

 • 1 Ändamål och omfattning
  Förening av Aktiva Seniorer skall i enlighet med förbundets program och stadgar främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen.
 • 2 Medlemskap
  Medlemskap kan erhållas av alla seniorer.
 • 3 Organisation
  Föreningens geografiska verksamhetsområde och vilket samrådsområde föreningen skall tillhöra fastställs av respektive förening i samråd med förbundsstyrelsen.
 • 4 Föreningsstämma
  Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman.

Mom1
Föreningsstämman består av föreningens medlemmar. Representanter för förbundsstyrelsen äger närvaro- och yttranderätt.

Mom2
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före mars månads utgång. Skriftlig kallelse utsändes av föreningsstyrelsen senast fyra veckor före stämman. Kallelse per E-post skall likställas med skriftlig kallelse. Kallelse skall för kännedom sändas till Förbundsstyrelsen. Handlingar till föreningsstämma skall finnas tillgängliga senast två veckor före stämman.

Mom3
Extra föreningsstämma skall sammankallas om förbundsstyrelsen, föreningsstyrelsen eller föreningsrevisorn gör framställan härom. Skriftlig kallelse till extra föreningsstämma utsändes av föreningsstyrelsen senast två veckor före stämman.

Mom4
Beslut må fattas med acklamation. Omröstning vid föreningsstämma sker, öppet, utom vid personval då sluten omröstning skall ske. Ordförande har utslagsröst vid öppen omröstning. Vid sluten omröstning skiljer lotten. Röstning får ej ske med fullmakt. Är ordförande ej röstberättigad avgör lotten även vi öppen omröstning.
Ledamot av föreningsstyrelsen får ej delta i beslut om ansvarsfrihet för styrelsen eller i val av revisor. I övrigt sker förhandling enligt Förhandlingsordning Bilaga 1.

Mom5
Motioner till föreningsstämma kan väckas av föreningsmedlem, som erlagt fastställd årsavgift. De skall vara föreningsstyrelsen tillhanda senast fyra veckor före stämman.

Mom6
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:
Val av ordförande att leda stämmoförhandlingarna
Val av vice ordförande för stämmoförhandlingarna
Val av sekreterare för stämmoförhandlingarna
Val av två justeringsmän för stämmoprotokollet tillika rösträknare
Fastställande av röstlängd
Anmälan av övriga frågor, vilka stämman kan upptaga till behandling
Fastställande av föredragningslista
Föreningsstämmans behöriga utlysande
Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse inkl ekonomisk redovisning
Revisorns berättelse
Fastställande av resultat- och balansräkning
Disposition av överskott respektive täckande av underskott
Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen
Framställningar och förslag från föreningsstyrelsen
Verksamhetsplan och budget för innevarande kalenderår framläggs för kännedom.
Motioner från enskilda medlemmar
Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår

Val: Mandatperiodens längd för styrelsens ledamöter fastställs av respektive föreningsstämma, dock högst två (2) år, därefter ev omval. Vid valen skall successiv tillsättning beaktas.

Val av föreningsordförande
Val av vice föreningsordförande
Val av minst tre (3) övriga ledamöter i föreningsstyrelsen
Val av en revisor jämte suppleant
Val av ombud till Aktiva Seniorers förbundsstämma
Valberedningen skall bestå av minst tre ledamöter.

Valberedningen skall vid stämman lägga fram förslag till styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleant samt, efter samråd med styrelsen, ledamöter i valberedningen.
Frågor, vilka stämman beslutat uppta till behandling

 • 5 Föreningsstyrelse
  Föreningsstyrelsen leder och svarar för föreningens verksamhet mellan stämmorna.

Mom1
Föreningsstyrelsen består av föreningsordförande, vice ordförande och övriga av stämman valda ledamöter. Föreningsstyrelsen är beslutsmässig, då minst hälften av ledamöterna plus en är närvarande.
Föreningsstyrelsen utser inom sig sekreterare och kassör.

Mom2
Föreningsstyrelsen skall fastställa verksamhetsplan och budget för föreningen, förvalta föreningens medel och övrig egendom, ansöka om kommunbidrag och övriga för föreningen aktuella bidrag, avgiva verksamhetsberättelse samt utfärda kallelse till föreningsstämma.

Mom3
Föreningsstyrelsen kan utse ett arbetsutskott bestående av minst tre ledamöter. Arbetsutskottet får ej bilda egen majoritet i styrelsen.

 • 6 Medlemsavgift
  Medlemsavgift fastställs av föreningsstämman. Medlem, som ej erlagt årsavgift, saknar rösträtt vid föreningsstämma och kan uteslutas ur föreningen.
 • 7 Verksamhets- och räkenskapsår
  Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar ett kalenderår, 1 januari – 31 december.
 • 8 Redovisning
  Kopia av föreningens verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse samt stämmoprotokoll skall insändas till förbundsstyrelsen senast en månad efter ordinarie föreningsstämma. Efter extra föreningsstämma insändes kopia av stämmoprotokollet.
 • 9 Upplösning
  Eventuell upplösning beslutas av ordinarie eller extra föreningsstämma. Upplöses förening tillfaller medlemsregister och tillgångar förbundet. Tillgångarna kommer att fonderas under fem (5) år för att användas vid eventuell nystart.

Sammanläggs Aktiva Seniorföreningar tillfaller nettotillgångarna den nya föreningen.

 • 10 Stadgeändring
  Dessa stadgar kan ändras av ordinarie föreningsstämma genom beslut med minst 2/3 majoritet. För att äga giltighet skall sådant beslut godkännas av förbundsstyrelsen.

____________________________________________________________________________